Minnesota Department of Transportation

511 Travel Info

Civil Rights

Committed to equality in transportation service

Nqe lus VI Txheej Txheem Hais Kev Tsis Txaus Siab Txog Kev Ciav Cais

Rooj Tsav Xwm Xa Khoom Mus Los hauv Minnesota (MnDOT) tau cog lus yuav ua twb zoo tsis pub ib tug neeg hauv xeev Minnesota, hais txog haiv, nqaij tawv, lub teb chaws yug, poj niam txiv neej, laus hluas, xiam oob khab lossis txom nyem es yuav raug tshem tawm tsis pub koom, tsis pub kev pab cuam, lossis raug cais txog kev ciav cais cov hauj lwm pab cuam, kev pab, lossis tej hauj lwm ua los ntawm rooj tsav xwm, lawv cov neeg tos txais, qis dua-tos txais, thiab cov neeg ntiav tuaj pob hauj lwm. Ib qho ntxiv, MnDOT tau cog lus yuav ua twb zoo kom nws cov tes dej num muaj kev koom tes zoo rau cov neeg uas tsis paub lus Askiv zoo.

Leej Twg Thiaj Muaj Cai Hais Kev Tsis Txaus Siab Txog Kev Ciav Cais

Thov sauMnDOT Nqe lus VI Daim Foos Hais Kev Tsis Txaus Siab Txog Kev Ciav Cais iyog koj hnov thias koj rau ciav cais los ntawm MnDOT, nws cov neeg ntiav-tos txais, cov neeg txawj ntse, cov neeg ntiav ua hauj lwm los ntawm haiv neeg, poj niam txiv neej, laus hluas, muaj pluag, xiam oob khab lossis ua phem txhaum Nqe lus VI Tsab cai lij choj 1964 thiab ntsig txog feem tuav tswj kev ciav cais.

Cov nqe lus teev

Kev hais yam tsis txaus siab yuav tsum sau ua ntaub ntawv zias lossis ntaus ua ntaub ntawv thiab kos npe los ntawm tus neeg tsis txaus siab lossis tus sawv cev tus neeg tsis txaus siab. Tag nrho txhua feem ntawm MnDOT Nqe VI Daim foos hais kev tsis txaus siab yuav tsum tau sau xa tuaj.

Tus Cwj Ciam Lub Sij Haum Hais Kev Tsis Txaus Siab Txog Kev Ciav Cais

Hais qhov kev tsis txaus siab yuav tsum hais tsis pub ntev tshaj li 180 hnub xam raws daim ntawv xam nyoog txij hnub muaj qhov teeb meem kev ciav cais tshwm sim.

Yuav xa daim foos hais kev tsis txaus siab txog kev ciav cais uas sau tiav lawm mus rau qhov twg

Daim foos hais kev tsis txaus siab tuaj yeem xa mus rau MnDOT Chav Tuav Kev Ncaj Ncees rau cov hau kev hauv qab no:

Koj kuj tseem tuaj yeem yuav hais kev tsis txaus siab nrog tsoom fwv cov koom haum hauv qab no:

Federal Highway Administration
Office of Civil Rights
1200 New Jersey Avenue, SE
8th Floor E81-105
Washington, DC 20590
Xovtooj: 202-366-0693
Fev: 202-366-1599
TTY: 202-366-5132
Email: CivilRights.FHWA@dot.gov

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Avenue SE
Washington, D.C. 20590
Xovtooj: 1-888-446-4511

Raws li cov neeg uas muaj, koj tseem tuaj yeem yuav tiv tauj cov koom haum hauv qab no thiab chav hais kev ncaj ncees txog cov txheej xwm thiab cov foos hais kev tsis txaus siab: Ua Lus Meskas Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), Minnesota Department of Human Rights (MDHR), City of Minneapolis Department of Civil Rights, thiab the City of St. Paul Human Rights & Equal Economic Opportunity Office (HREEO).

Lwm yam lus thiab lwm hom

MnDOT Nqe lus VI Daim foos hais kev tsis txaus siab txog kev ciav cais muaj ua lus Askiv, Khej, Hmoob, thiab Somali. Thov ua lwm hom lossis ib hom lus ntxiv txog daim foos hais kev tsis txaus siab tiv tauj ncaj qha rau ADArequest.dot@state.mn.us lossis hu xov tooj rau TTY 800-627-3529.

Yog koj xav tau neeg pab sau daim foos, thov hu lossis sau email rau MnDOT Chav Hais Kev Ncaj Ncees. Cov kev hais kev tsis txaus siab uas yog xa ua fev lossis email tuaj puav leej xam tias siv tau thiab yuav muab coj los soj ntsuam. Cov kev tsis txaus siab uas tau txais los ntawm kev hu xov tooj thiab lwm yam yuav tau muab sau ua ntaub ntawv thiab thov kev pom zoo los ntawm tus neeg tsis txaus siab.

Lus Nug

Yog tias muaj lus nug losis xav paub txheej xwm ntxiv rau kev hais kev tsis txaus siab, tiv tauj:

Byron Millea
Title VI Coordinator
MnDOT Office of Civil Rights
byron.millea@state.mn.us
651-366-3315

Kim Collins
Director
MnDOT Office of Civil Rights
Kim.Collins@state.mn.us
651-366-3150